ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Ön most a http://www.econtest.hu honlap (továbbiakban: Honlap) adatvédelmi tájékoztatóját (a továbbiakban: Tájékoztató) olvassa. Jelen Tájékoztató alkalmazandó a Honlap látogatóinak, használóinak személyes adatai (továbbiakban: Ön és az Ön adatai) vonatkozásában, amelyeket az EOX Kft. (továbbiakban: EOX) kezel az alábbiak szerint.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: EOX Kft.
Székhely: 1146 Budapest, Francia út 57/A/1.

Kapcsolattartás:

E-mail: info@eox.hu
Adatvédelmi tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az Adatkezelő e-mail címére küldheti meg. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül megküldjük az Ön által kért címre.

A Tájékoztató az alábbi információkat tartalmazza:

 1. Hogyan gyűjtjük és tároljuk személyes adatait?
 2. Kivel oszthatjuk meg személyes adatait?
 3. Hogyan védjük személyes adatait?
 4. Az Ön jogai
 5. Módosítások
 6. Lépjen velünk kapcsolatba!

1. Hogyan gyűjtjük és tároljuk személyes adatait?

Személyes adatnak minősül az érintettel kapcsolatba hozható adat – többek között az érintett neve és e-mail címe –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Az Ön adatait az alábbiakban felsorolt célokra tekintettel kezeljük. A cookie-k segítségével történő személyes adatok gyűjtése vonatkozásában pedig, kérjük, lapozzon az 1. rész F. pontban rögzített további információkhoz.

Az adatkezelés során a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 számú európai parlamenti és tanácsi (EU) rendelet (továbbiakban: Rendelet), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), rendelkezéseinek megfelelően járunk el.

A jelen Tájékoztatóban használt kifejezéseket a Rendelet értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

Az EOX a Honlapot érintő keresések-találatokról, a látogatókról, a kapcsolattartási adatokról és az ügyfelekről különböző rendszerekben meghatározott információkat tárol el, hogy a lehető legjobb módon tudjuk kiszolgálni jelenlegi és jövőbeni potenciális felhasználóinkat. Egyes adatokat az Ön regisztrációja és/vagy versenyeken (pályázatokon), nyereményjátékon történő részvételével (a továbbiakban bármely célból történő részvétel: a Részvétel) megvalósuló versenyek (pályázatok), nyereményjátékok lebonyolítására, az Önnel való kapcsolattartásra, másokat pedig a piaci szegmentációban vagy a profilalkotásban használunk fel. Az alábbiakban tájékoztatást nyújtunk, hogy milyen típusú információkat tárolunk, és hogy miért van ezekre szükségünk.

Tisztában vagyunk annak fontosságával, hogy napjaink interaktív online világában védeni kell a gyermekeket. A Honlapot a 18 életévet még be nem töltött gyermekek nem használhatják.

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Honlap szolgáltatásait igénybevevő személy tartozik felelősséggel. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az EOX nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja.

Az EOX fenntartja a jogot, hogy a Honlap bármely tartalmi elemét, elnevezését, elérhetőségét bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa vagy megszüntesse, megjelenését, tartalmát, tematikáját, működését módosítsa. Ezen változtatások az itt felsorolt adatkezelések célját és az adatkezelési hozzájárulást nem érintik.

Valamennyi adatkezelésre irányadó, hogy a jelen Tájékoztatóban rögzített feltételek alapján akár a saját maga, akár az Ön kérése alapján törölt adatokat a törlést követően nem kezeli, azokat adatbázisából eltávolítja.

A. HONLAP PROFIL FIÓK ÉS A HOZZÁJUK KAPCSOLÓDÓ VERSENYEK (PÁLYÁZATOK), NYEREMÉNYJÁTÉKOK

A Honlap bizonyos szolgáltatásai kizárólag regisztrációval vehetőek igénybe, amely regisztráció során Ön létrehoz egy személyes profilt, ennek következtében a kezelt adatok körénél személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor.

Ahhoz, hogy be tudjon lépni a Honlapon saját profiljának fiókjába, és az EOX lebonyolításával futó online versenyeken (pályázatokon), nyereményjátékokon részt vehessen az EOX tárolja e-mail címét, nevét, valamint a Honlapon lehetőséget biztosítunk arra, hogy Ön bármilyen képet töltsön fel az avatár mezőben, így ezt a képet szintén tároljuk.

A regisztráció megkönnyítésére az EOX többféle módon is lehetőséget biztosít Önnek. Az Ön hozzájárulása alapján az EOX, illetve a külső szolgáltatók útján kerül sor a felhasználói e-mail cím valódiságának ellenőrzésére valamennyi e-mail cím, illetve Facebook, és Google fiókkal megvalósuló regisztráció esetén. Az e-mail cím valódiságának ellenőrzése (a továbbiakban: verifikálás) nem eredményez adatkezelést az EOX részéről. A Facebook, és Google fiók alkalmazással való regisztráció esetén a regisztráció közben a Facebook Inc., és a Google Inc. által elérhetővé tett tájékoztatásban meghatározott személyes adatok az Ön önkéntes hozzájárulása alapján kerülnek továbbításra a Társaság felé a Facebook Inc., és a Google Inc. adatvédelmi irányelveinek betartása mellett.

Az EOX online versenyeket (pályázatokat), nyereményjátékokat a kiíró (a továbbiakban: Kiíró) harmadik felek megbízásából bonyolítja le a Honlapon vagy annak aloldalain. Tájékoztatjuk, hogy a versenyek (pályázatok), nyereményjátékok során megvalósuló adatkezelés körülményeit, feltételeit, a kezelt adatok körét, az adatkezelés célját, időtartamát, az adatkezelés jogalapját, az adathelyesbítés lehetőségét, az adatok megismerésére jogosult adatkezelők körét, az adatfeldolgozót az adott verseny (pályázat), nyereményjáték során alkalmazott részvételi és adatkezelési szabályzat tartalmazza.

Amennyiben Ön olyan versenyekre (pályázatokra), nyereményjátékra jelentkezik, amelynek a lebonyolítását az EOX végzi a Kiíró megbízásából, abban az esetben Ön az adott versenyre (pályázatra), nyereményjátékra az arra vonatkozó részvételi és adatkezelési szabályzat elfogadását követően nevezhet, és azáltal járul hozzá adatainak a Kiíró részére történő továbbításához.

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja tekintettel az Ön hozzájárulására.

Az adatkezelés időtartama: Az e-mail cím verifikálása hiányában 16 napig; az e-mail cím verifikálása esetén az Ön profiljában történő utolsó aktivitásától (például a Honlap utolsó használatától, rendszerértesítő levél utolsó megtekintésétől vagy lekattintásától, illetve az utolsó nevezéstől) számított 2 év, illetve a regisztráció más módon való megszűnéséig, ideértve azt az esetet is, amikor Ön kéri annak törlését.

B. KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS, HÍRLEVELEK

Közvetlen üzletszerzési (direkt marketing – a továbbiakban: e-DM) tevékenységnek minősül minden olyan közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek az összessége, amelyeknek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, népszerűsítésével vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló gazdasági reklám továbbítása a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek részére (ilyen például az EOX saját ajánlatait, szolgáltatásai tartalmazó, vagy harmadik fél, Kiíró ajánlatait tartalmazó megkeresés, hírlevél).

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja tekintettel az Ön hozzájárulására, de Ön bármikor dönthet úgy, hogy hozzájárulását visszavonja.

Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig, illetve az Ön profiljában történő utolsó aktivitásától (például a Honlap utolsó használatától, rendszerértesítő levél utolsó megtekintésétől vagy lekattintásától, illetve az utolsó nevezéstől) számított 2 év.

Az EOX felhívja az Ön figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonásától számított legfeljebb 24 óra eltelte szükséges ahhoz, hogy Ön garantáltan ne kapjon olyan megkeresést, amelyről leiratkozott.

A leiratkozás ténye és dátuma a bizonyíthatóság érdekében rögzítésre kerül olyan módon, hogy abból a korábbi személyes adatok nem visszanyerhetők, de konkrét adat megadásakor a leiratkozás bizonyítható.

Amennyiben nem kívánja, hogy az EOX a továbbiakban ajánlataival megkeresse, az info@eox.hu e-mail címre, illetve a 1146 Budapest, Francia út 57/A/1. postai címre küldött levelével leiratkozhat.

C. KAPCSOLAT-FELVÉTELI ŰRLAPOK ÉS PANASZKEZELÉS

Annak érdekében, hogy kapcsolat felvételi űrlapokon keresztül válaszolhassunk kérdéseire és észrevételeire Önnek meg kell adnia az e-mail címét, és nevét.

Panaszkezelés esetén az adatkezelés célja az EOX-hoz írásban és elektronikus levelezés útján érkező panaszok kezelése, visszakereshetősége céljából az Ön személyének, a panaszbejelentés pontos idejének és a panasz tartalmának, valamint az EOX panasszal kapcsolatos tájékoztatásának dokumentálása.

Az adatkezelés jogalapját a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja biztosítja tekintettel arra, hogy ezen információk hiányában nem tudunk Önnel kapcsolatba lépni és a kérdésére választ adni, illetve panaszkezelés esetén az Fgytv. 17/A. §. bíztosítja.

Az adatkezelés időtartama: 2 év. Az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján a panaszt és a panaszra adott válasz másolati példányát az EOX 5 évig őrzi meg és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

D. KÖZÖSSÉGI MÉDIA

Honlapunk úgynevezett "közösségi média funkciókat" is használ, amelyek lehetővé teszik látogatóink számára, hogy megtekintsenek a közösségi médiában megjelent tartalmakat, megosszanak vagy könyvjelzővel ellássanak egy adott oldalt. Ezek a tartalmak vagy hivatkozások tőlünk független közösségi médiumokra mutatnak, amelyek adatot gyűjthetnek arról, hogy Ön az Interneten, ezen belül a Honlapon milyen böngészési tevékenységet folytat. Továbbá a célközönségünk részére a közösségi médián keresztül is eljuttatjuk tartalmainkat. Célunk a közösségi oldalakon a Honlap egyes tartalmi elemeinek, szolgáltatásainak, akcióinak vagy magának a Honlapnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja tekintettel az Ön hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

E. A TÁRSASÁG JOGOS ÉRDEKE ALAPJÁN TÖRTÉNŐ EGYÉB MEGKERESÉSEK

Megkeresések történnek részünkről rendszerüzenetek formájában, amelyeket egyéb, különösen az általunk teljesített szolgáltatásokkal, a Honlap működésével, és az online versenyekkel (pályázatokkal), nyereményjátékokkal kapcsolatosan az Ön érdekeit szolgáló naprakész tájékoztatás céljából küldünk ki, valamint a szolgáltatásokkal, a Honlap működésével kapcsolatos elégedettségmérés miatt a szolgáltatások minőségének ellenőrzése céljából.

A fentiekben jelzett rendszerüzenetekről leiratkozni nem lehet.

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím.

Adatkezelés jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, azaz az adatkezelő jogos érdeke.

Az adatkezelés időtartama: a cél eléréséig.

F. COOKIES (SÜTIK)

Az EOX az E-Contest szolgáltatás részére üzemelteti Honlapot, amelyen automatikus adatgyűjtés (cookie/sütik, Google Analytics stb.) valósul meg. A részletes cookie szabályzatot ide kattintva megtekintheti.

A Honlapon az adatkezelés azzal a céllal történik, hogy a látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzítse a látogatói adatokat.

Kezelt adatok köre: az Ön IP-címe, az Ön által használt operációs rendszer és böngészőprogram típusa, a szolgáltatásinkkal kapcsolatosan látogatott oldalak URL címe, a látogatás idejét.

Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.


2. Kivel oszthatjuk meg személyes adatait?

A. ADATFELDOLGOZÓK

A fentiekben meghatározott célok teljesülése érdekében az EOX mindenkori alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg a személyes adatait, azokat harmadik személynek nem adhatják tovább. Az EOX jogosult a szolgáltatás teljesítése érdekében adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozás informatikai rendszer útján történik.

Az EOX az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Adatfeldolgozó I.
Cégnév: Comp-Kontír Trade Bt.
Székhely, adatfeldolgozás helye: 2146 Mogyoród, Hangulat utca 11.
Tevékenység leírása, célja: Könyvelési feladatok, amennyiben a versenyekhez (pályázatokhoz) nevezési díj kapcsolódik, az azokkal kapcsolatos feladatok elvégzése

Adatfeldolgozó II.
Cégnév: ProgArt Informatika Bt.
Székhely, adatfeldolgozás helye: 1118 Budapest, Hegyalja út 74. fszt. 2
Tevékenység leírása, célja: Informatikai fejlesztés

Az EOX megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségek az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződésben érvényesítendők. Az adatfeldolgozókkal az EOX az Infotv. és a GDPR által előírt adatfeldolgozói szerződést köt.

Nem szükséges az adattovábbításhoz az érintett vagy annak törvényes képviselőjének előzetes írásbeli engedélye, amennyiben az adattovábbítást jogszabály teszi lehetővé. Az EOX a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Nem szükséges az adattovábbításhoz az érintett vagy annak törvényes képviselőjének előzetes írásbeli engedélye, amennyiben az adattovábbítás jogalapja az EOX vagy harmadik személy jogos érdekének védelmében történik, valamint az EOX részére szolgáltatási szerződés alapján adatfeldolgozás vagy kiszervezett tevékenységet végző személyek részére történő adattovábbítás során.

Fentieken kívül valamennyi személyes adat az érintett vagy annak törvényes képviselője által, előzetesen írásban adott engedélye alapján is továbbítható harmadik fél számára.

Az EOX, mint adatkezelő harmadik országba adatot nem továbbít.

B. WEBANALITIKAI ÉS HIRDETÉS-KISZOLGÁLÓ KÜLSŐ TÁRSASÁGOK

Az EOX webalapú szolgáltatásainak működéséhez külső webanalitikai és hirdetéskiszolgáló társaságokat vesz igénybe. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Honlap használatával Ön hozzájárul a személyéhez kapcsolódó információk alábbi célból és módon történő kezeléséhez:

Az EOX a Google Inc. Google Analytics, Google AdSense és Google AdMob szolgáltatását használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a Honlap használatának elemzéséhez. A Google AdSense és AdMob cookie-t helyez el és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából. A cookie által tárolt információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google Inc. tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el az Ön készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/ oldalon.


3. Hogyan védjük személyes adatait?

A. ADATBIZTONSÁG

Bevezettük a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket annak érdekében, hogy megvédjük a személyes adatait akár a véletlen, akár a jogellenes megsemmisüléssel, elveszéssel, módosulással, jogosulatlan nyilvánosságra hozatallal vagy azokhoz történő hozzáféréssel, valamint minden más jogellenes adatkezeléssel szemben. Emellett adatfeldolgozóinktól is megköveteljük ugyanezeknek a technikai és szervezési intézkedéseknek a bevezetését.

Csak az illetékes, vonatkozó munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá a személyes adatokhoz a legmagasabb szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.

Az EOX az Ön jelszavának olyan kódolt lenyomatát tárolja, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani.

A kommunikáció titkosított csatornán keresztül zajlik az Ön böngészője és a webszerverek között.

B. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az EOX által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi.

Az a személy, aki adatvédelmi incidenst észlel munkája során, azt köteles haladéktalanul a felettesének, valamint az adatvédelemért felelős személynek bejelenteni. Az adatvédelemért felelős személy a jelzett vagy észlelt adatvédelmi incidenst haladéktalanul megvizsgálja, majd az adatvédelmi incidens tudomására jutását követő 24 órán belül javaslatot tesz az adatvédelmi incidens elhárításához és kezeléséhez szükséges intézkedésekre az EOX döntésre jogosult vezetője részére. Az adatvédelmi incidens elhárítása érdekében megtett intézkedésekről és azok eredményéről az adatok kezeléséért vagy az adatvédelmi incidens elhárításáért felelős személy az intézkedések végrehajtását követő 3 munkanapon belül köteles az adatvédelemért felelős személyt tájékoztatni.

Az adatvédelemért felelős személy indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a NAIH részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az EOX bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A NAIH részére történő bejelentés legalább a következő információkat kell, hogy tartalmazza:

 • az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája;
 • adatvédelemért felelős személy neve, elérhetősége;
 • az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;
 • a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására.

Amennyiben az adatvédelemért felelős személy az adatvédelmi incidens vizsgálata során azt állapítja meg, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, erről haladéktalanul tájékoztatja az EOX döntésre jogosult vezetőjét. Az EOX az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről az EOX honlapján keresztül. A tájékoztatás közzététele az adatvédelemért felelős személy feladata.

Az adatvédelmi incidensekről az EOX az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás vezetése az adatvédelmi felelős feladata. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

 • az érintett személyes adatok köre;
 • az érintettek köre és száma;
 • az adatvédelmi incidens időpontja;
 • az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;
 • az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

A nyilvántartásban szereplő adatokat az EOX az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzi meg.


4. Az Önt megilletők jogok

Az érintett természetes személyek a személyes adataik kezelésével kapcsolatos tiltakozásaikat, kérelmeiket társaságunknál írásban jelenthetik be a jelen Tájékoztató elején megtalálható elérhetőségeken.

Tájékoztatjuk, előfordulhat, hogy a személyazonosságának megerősítéséhez további személyes adatot is kérünk Öntől.

A. HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

B. TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, mi pedig kötelesek vagyunk arra, hogy vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröljük, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
 2. Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 5. a személyes adatokat az alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A fenti rendelkezések nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 4. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

C. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a mi jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Amennyiben a kérésére korlátoztuk az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk.

D. HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

E. TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdekeink érvényesítésén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

F. A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA

Ön jogosult a megadott adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonni az adatkezelés ideje alatt, a visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

G. ADATHORDOZHATÓSÁG

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az adatok fogadása a célszemélynél technikailag nem megvalósítható, úgy az adathordozhatósági jog sem gyakorolható.

H. PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, telefonszám: (1) 391 1400; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu) bármikor panasszal fordulhat.

Továbbá, velünk vagy az igénybe vett adatfeldolgozókkal szemben bírósági jogorvoslati eljárást kezdeményezhetnek – választásuk szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt.


5. Módosítások

Az adatvédelmi és cookie szabályzatunkat évente felülvizsgáljuk. A mindenkori hatályos változatot a Honlapon közzétesszük.


6. Lépjen velünk kapcsolatba!

Ha bármilyen kérdése vagy panasza van, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk a fenti kapcsolattartási adatokon!


Hatályba lépés dátuma: 2019. 10. 01


Szabályzat letöltése